1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Farmakologický ústav
22.01.2020

Nabídka


Preklinický program

Farmakokinetika léčiv

(školitelé: prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.; PharmDr. Martin Šíma, Ph.D.; MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D.)

Vědecká práce je zaměřena na studium vlivu různých faktorů na farmakokinetiku vybraných léčiv. Cílem výzkumu je popsat vliv např. různých technologických formulací, fyziologických/patologických stavů gastrointestinálního traktu, či alternativních cest podání, a také prověřit možnosti predikovat pomocí nalezených vztahů farmakokinetiku u lidí.

Studium potenciálních léčiv na preklinických modelech vybraných onemocnění

(Školitelé: Mgr. Danica Michaličková, Ph.D., MUDr. Nikolina Kutinová Canová, Ph.D.)

Vědecká práce je zaměřena na zkoumání terapeutického potenciálu antioxidantů a dalších cytoprotektivních látek na preklinických modelech vybraných onemocnění např. roztroušené sklerózy (experimentální autoimunní encefalomyelitidy), experimentální revmatoidní artritidy, obezity, nealkoholové steatohepatitidy. Studium zahrnuje zkoumání potenciálního farmakologického ovlivnění procesů, které způsobují zánět a oxidativní stres, měření a vyhodnocení účinků antioxidantů na vybrané funkce (skórovaní závažnosti onemocnění, parametry oxidativního stresu, genová exprese důležitých regulačních biomolekul, aj.) a to jak in vitro (na buněčných kulturách) tak in vivo (na laboratorních zvířatech).

Inkorporace a řízené uvolňování farmakologicky aktivních látek z hydrogelových a nanovlákenných polymerních nosičů (ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR)

(školitelé: RNDr. Jakub Širc, Ph.D.; prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.)

Disertační práce bude zaměřena na problematiku inkorporace biologicky a farmakologicky aktivních látek do polymerních nosičů a jejich následného řízeného uvolňování. Polymerní nosiče mohou být a) materiály jejichž primární funkce je kontrolované dodávání léčiva (např. hydrogelový nosič pro řízené uvolňování léčiv do gastrointestinálního traktu, nanovlákna pro lokální aplikaci protinádorových léčiv), b) mají jinou funkci v rámci různých medicinálních aplikací a uvolňování léčiva významně zvyšuje jejich terapeutickou účinnost (např. hydrogelové kryty ran, makroporézní hydrogelové scaffoldy, tkáňové expandéry). Výzkum se bude zabývat mechanizmy ovlivňujícími kinetiku uvolňování inkorporovaných molekul a přípravou polymerních nosičů dle různých medicinálních požadavků. Disertační práce je svým zaměřením na pomezí polymerní, organické, fyzikální chemie a farmakologie.

Klinický program

Farmakogenetika

(školitel: prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.)

Výzkum v oblasti klinické farmakologie se soustřeďuje na studium vlivu genetických odchylek biotransformace léčiv a na geneticky i negeneticky podmíněné změny ve farmakokinetice, farmakodynamice, snášenlivosti a účinnosti léčiv u člověka.

Terapeutické monitorování léčiv

(školitelé: PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D.; PharmDr. Martin Šíma, Ph.D.)

Výzkum se soustřeďuje na identifikaci predikčních faktorů pro účinnost a bezpečnost farmakoterapie s cílem jejich potenciálního využití pro individualizaci léčby v praxi.


počet zobrazení: 4537 poslední aktualizace: svetlik, 22.01.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.