1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Farmakologický ústav
ncanova 07.09.2023

Pravidla konání zkoušek z farmakologie na Farmakologickém ústavu 1. LF UK - všeobecné lékařství

Vypsání termínů zkoušek

Všechny termíny budou vypsány na SISu vždy nejpozději do konce 5. týdne daného semestru. 

Počet vypsaných termínů je neměnný a konečný.


Pravidla zápisu a odhlašování na zkoušku

Zahájení zapisování k termínům bude vyznačeno v SISu a bude rozdílné pro jednotlivé skupiny termínů:

  • předtermíny ZS a LS (od 7. týdne daného semestru)

  • řádné zkouškové období ZS a LS (od 7. týdne daného semestru)

  • první 2 týdny v LS pro zkoušky ze ZS (od 7. týdne v ZS)

  • letní prázdniny (od 3. týdne řádného zkouškového období LS)

  • 2. část zkouškového období v září (po skončení prázdninových termínů)

Student se může hlásit vždy pouze na jeden termín zkoušky. Na další termín se může zapsat po klasifikaci „neprospěl/a“ nebo po odhlášení z předchozího termínu (viz níže).

Konat zkoušku může student pouze tehdy, je-li zapsán na termín v SISu a má-li splněny všechny rekvizity ke zkoušce.

Zápis ke zkoušce není podmíněn udělením zápočtu, ale konání zkoušky je kromě zápočtu z daného předmětu limitováno i splněním předmětu, který je (pre)rekvizitou. Student, který nebude mít dané rekvizity splněny, bude před zkouškou při kontrole z termínu vyškrtnut, o čemž obdrží e-mail. Termín tímto odhlášením neztrácí.

Zápis na termíny bude možný do 24 hodin před konáním zkoušky. Odhlašování bude možné do 48 hodin před konáním zkoušky.

  

Nedostavení se ke zkoušce a omluva

Student se musí omluvit k rukám sekretářky ústavu (Lenka Šimáčková Lišková, lenka.liskova@lf1.cuni.cz , tel. 224 968 104) a to písemně či elektronicky s vysvětlením a doložením důvodu omluvy.

O přijetí omluvy bude student informován a bude zároveň vyškrtnut z původního termínu a bude se moci zapsat na termín nový. Vedoucí předmětu si může vyžádat upřesnění omluvy či jejího důvodu, pokud nebude omluva dostatečná.

  

Opakování zkoušky

Student má právo konat zkoušku nejvýše třikrát, má právo na 2 opravné termíny, mimořádný opravný termín se nepřipouští. Pokud však student nevyčerpá tyto možnosti v rámci vypsaných termínů, toto nezakládá nárok na vypsání zvláštního termínu zkoušky.

Další zkušební termíny nebudou vypsány.

Pokud jde student na druhý opravný termín (třetí termín) je zkoušen komisí minimálně dvou zkoušejících.


Pravidla průběhu zkoušky (detailní popis, okruhy témat k testu, vzorové recepturní otázky a ústní otázky viz SIS)

Rozsah znalostí požadovaný ke zkoušce je definovaný zkouškovými otázkami, učebnicí farmakologie a obsahem přednášek i seminářů (viz SIS). Předpokládá se, že student získá některé znalosti samostudiem, a že bude schopen aplikovat znalosti, které získal při studiu jiných předmětů.

Zkouška se skládá vždy ze dvou částí – písemné a ústní. 

V průběhu zkoušky není dovoleno používat Pharmindex Brevíř či jiné lékové databáze.


1. Písemná část


a. Test

Zahrnuje otázky z učiva zimního i letního semestru. Studenti musí napsat test s limitem alespoň 70% správně zodpovězených otázek (tj. 21 z 30). Pokud nesplní limit jsou klasifikováni "neprospěl(a)".

Při 1. a 2. opravném termínu nemusí studenti splnit bodový limit testu.

Výsledky testu jsou brány v potaz při výsledném hodnocení (např. nesplnění bodového limitu může znamenat výrazné snížení výsledného hodnocení zkoušky).


b. Receptura

Sestává z písemné preskripce dvou přípravků (1 x HVLP, 1 x IPLP) podle zadání. Výrazná neznalost může být důvodem neúspěchu u celé zkoušky.


2. Ústní část


Skládá se z dupletu otázek, které se losují. Výrazná neznalost jakékoliv z podotázek může být důvodem neúspěchu u celé zkoušky.


 

 

 

počet zobrazení: 11663 poslední aktualizace: ncanova, 07.09.2023
Hodnocení: (hodnotilo 15 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.